12 เมษายน 2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ นิเทศศิลป์
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรฯ. 053-808606 , www. mcu.ac.th
ที่อยู่ปัจจุบัน 117/108 หมู่ 12 บ้านวรุณนิเวศน์ ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5010
e-mail : woravit@mcu.ac.th , woravit.n9@gmail.com
วุฒิการศึกษา …
คบ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (รุ่นที่ 1)
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (รุ่นที่ 2)
Ph.D. Education (Nagpur University, Nagpur, India) (กำลังศึกษา )
ประวัติการทำงาน …
2539-2543 อาจารย์พิเศษโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
2544-2547 รักษาการหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการ
2547 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (บรรยายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า)
2544-2548 อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คระครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วิทยากร/อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาและองค์กรในสังคม
งานบริการวิชาการ …
ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายเยาวชนเผยแผ่ธรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารธรรมจักร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยากรทีมนำการสอนพระพุทธศาสนา (คณะสงฆ์ภาค 7) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
คณะกรรมการโครงการเยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง ปี 2549-2550
วิทยากร …
วิทยากรทีมนำจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยากรทีมนำการสอนพระพุทธศาสนา (คณะสงฆ์ภาค 7) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
วิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดและสื่อการเรียนรู้
วิทยากรอบรมให้ความรู้ในการจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการจัดสื่อการสอนพุทธศาสนาสำหรับเด็ก (สพท.เชียงใหม่เขต 4)
วิทยากรในการจักกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา
วิทยากร / บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรในสังคม
ผลงานทางวิชาการ …
1. เอกสารประกอบอบการสอน วิชา สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. วิจัย เรื่อง “สภาพการใช้อินเตอร์เน็ตของนิสิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”
Internet Using of Monk Students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus.
3. วิจัย เรื่อง “การขยายผลการสร้างเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ ตามแนวสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา”
The Expansion of Buddhist Way School Networking.
4. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท e-book วิชา สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. สื่อการสอน (แผ่นใส) วิชา สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. บทความทางวิชาการ (ด้านการศึกษา) กว่า 10 เรื่อง
บทความทางวิชาการ เรื่อง...สื่อการเรียนรู้ในความแตกต่างระหว่างบุคคล Learning Media for Each Individual.,เรื่อง...รู้ภาวะการรู้ของมนุษย์ , เรื่อง...แนวโน้มเทคโนโลยี-การศึกษาอนาคต กับคุณภาพชีวิต เรื่อง...กลยุทธ์การสร้างยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเยาวชน , เรื่อง...ตนเป็นนิสิตควรมีเป้าหมาย (ชีวิต) ของการศึกษาไว้อย่างไร , เรื่อง...กระบวนการเรียนรู้ : เรียนรู้กระบวนการคิดเป็นโดยวิจารณญาณ , เรื่อง...ให้ความสำคัญ...(กลับ) ผู้เรียน : โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น … ฯลฯ
7. หนังสือ “สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” สำนักพิมพ์สกายบุ๊ค . 2551

รางวัล …
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พศ. 2551