13 กรกฎาคม 2553

อำนวยพร บุญจำรัส เทคโนฯ รุ่น ๑ ครับ!อำนวยพร บุญจำรัส

ช่วงเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา (เทคโนฯ จอมบึง รุ่น1) ตั้งใจอยากเรียนศิลปะ จนค้นพบว่าศิลปะที่ตัวเองชื่นชอบและถนัดที่สุดคือ “การถ่ายภาพ” มันเกิดขึ้นหลักเก็บออมเงินจนได้ซื้อกล้องถ่ายภาพตัวแรก รู้สึกประทับใจภาพแรกที่ถ่ายและล้างเองจากห้องมืด เป็นภาพที่ดูอาจไม่ชัดไม่สวยงามอะไร แต้มันกลับมีความหมาย โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปยามพลิกเปิดดู ภาพความทรงจำในวันวันวานผุดขึ้นมาอย่างชัดเจน... “คุณค่าและความหมายของภาพอยู่ตรงนี้ซินะ”

เกิดที่บ้านพ่อ จังหวัดเพชรบุรี และเติบโตที่บ้านแม่ จังหวัดราชบุรี หลังจบการศึกษา ก้าวสู่การทำงานครั้งแรกในธุรกิจอุปกรณ์ถ่ายภาพ และเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายถ่ายภาพให้กับกลุ่มลูกค้า ยามว่างไม่พลาดเสริมทักษะให้กับตัวเอง ทำในสิ่งที่ชื่นชอบ คือ การออกเดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพไปทั่วทุกหนแห่ง

สองปีผ่านไป จนมีโอกาสเข้าสู่วงการทำหนังสือครั้งแรก จากการแนะนำของผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ในตำแหน่งบรรณาธิการบริหารเครือสำนักพิมพ์ชุณหสาส์น พับลิชชิ่ง จำกัด สี่ปีกับการทำงานที่นี่ นับเป็นช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์ ในการออกเดินทางถ่ายภาพมากที่สุดช่วงหนึ่ง

ผันตัวเองออกมาเป็นช่างภาพอิสระ นักเขียนอิสระ และปลุกปั้นเอาจริงเอาจังกับร้านกาแฟ ในยุคเริ่มต้นของกาแฟคั่วบด ที่กลายเป็นกระแสนิยมกันทุกวันนี้ จนประสบความสำเร็จ ต่อมาเข้าร่วมงานนิตยสาร Advanced Thailand GEOGRAPHIC ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและช่างภาพ/นักเขียน กับผลงานสารคดีท่องเที่ยวมากมายทั้งในอดีตและตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ทำงานกับนิตยสารแห่งนี้

ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการร้านกาแฟ Cafe’ & Books สองสาขาและรับงานถ่ายภาพ และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดภายใต้สำนักพิมพ์เล็กๆ Proimage & Printing ขณะเดียวกันยังรักที่จะออกเดินทางและถ่ายภาพเสมอ

ผลงานหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค เล่มปัจจุบัน คือ หนังสือถ่ายภาพ THE ART OF PHOTO
GRAPHY


17 เมษายน 2553

...Technology Educational and Innovation...

12 เมษายน 2553

........ตุ๊ก หรือสมภักต์ เมืองซ้าย เป็นคนอีสาน 100% เกิดที่เมืองอุบลราชธานี พูดภาษาอีสานได้คล่องแคล่ว (fluencly) มากกว่าภาษาอังกฤษ แต่ตอนนี้น่ากลัวจะเว้าอังกฤษได้จนคล่องปากแล้วเน๊อะ ไม่รู้ว่าอยู่ลอนดอนมีปลาแดกกินบ้างหรือเปล่า ถ้าขาดแคลนก็ส่งข่าวมานะจะรีบส่งแบ express ไปให้ ว่าง ๆ ก็ส่งข่าวมาเป็นระยะๆ เด้อ
........อาจารย์กี้ หรือชื่อเดิมจุลณีย์ ชื่อใหม่ นวพรรษ จันทร์คำ
การศึกษา
........ปริญญาตรีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถานบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน
........อาจารย์ระดับ 7 ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ นิเทศศิลป์
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรฯ. 053-808606 , www. mcu.ac.th
ที่อยู่ปัจจุบัน 117/108 หมู่ 12 บ้านวรุณนิเวศน์ ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5010
e-mail : woravit@mcu.ac.th , woravit.n9@gmail.com
วุฒิการศึกษา …
คบ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (รุ่นที่ 1)
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (รุ่นที่ 2)
Ph.D. Education (Nagpur University, Nagpur, India) (กำลังศึกษา )
ประวัติการทำงาน …
2539-2543 อาจารย์พิเศษโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
2544-2547 รักษาการหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการ
2547 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (บรรยายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า)
2544-2548 อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คระครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
วิทยากร/อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาและองค์กรในสังคม
งานบริการวิชาการ …
ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายเยาวชนเผยแผ่ธรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารธรรมจักร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยากรทีมนำการสอนพระพุทธศาสนา (คณะสงฆ์ภาค 7) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
คณะกรรมการโครงการเยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง ปี 2549-2550
วิทยากร …
วิทยากรทีมนำจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยากรทีมนำการสอนพระพุทธศาสนา (คณะสงฆ์ภาค 7) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
วิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดและสื่อการเรียนรู้
วิทยากรอบรมให้ความรู้ในการจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการจัดสื่อการสอนพุทธศาสนาสำหรับเด็ก (สพท.เชียงใหม่เขต 4)
วิทยากรในการจักกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา
วิทยากร / บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรในสังคม
ผลงานทางวิชาการ …
1. เอกสารประกอบอบการสอน วิชา สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. วิจัย เรื่อง “สภาพการใช้อินเตอร์เน็ตของนิสิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”
Internet Using of Monk Students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus.
3. วิจัย เรื่อง “การขยายผลการสร้างเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ ตามแนวสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา”
The Expansion of Buddhist Way School Networking.
4. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท e-book วิชา สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. สื่อการสอน (แผ่นใส) วิชา สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. บทความทางวิชาการ (ด้านการศึกษา) กว่า 10 เรื่อง
บทความทางวิชาการ เรื่อง...สื่อการเรียนรู้ในความแตกต่างระหว่างบุคคล Learning Media for Each Individual.,เรื่อง...รู้ภาวะการรู้ของมนุษย์ , เรื่อง...แนวโน้มเทคโนโลยี-การศึกษาอนาคต กับคุณภาพชีวิต เรื่อง...กลยุทธ์การสร้างยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเยาวชน , เรื่อง...ตนเป็นนิสิตควรมีเป้าหมาย (ชีวิต) ของการศึกษาไว้อย่างไร , เรื่อง...กระบวนการเรียนรู้ : เรียนรู้กระบวนการคิดเป็นโดยวิจารณญาณ , เรื่อง...ให้ความสำคัญ...(กลับ) ผู้เรียน : โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น … ฯลฯ
7. หนังสือ “สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” สำนักพิมพ์สกายบุ๊ค . 2551

รางวัล …
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พศ. 2551

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23 มีนาคม 2553

11

12